Zásady ochrany osobných údajov

I. Úvodné ustanovenie

Pre potreby týchto zásad ochrany osobných údajov sa rozumie:

- správcom údajov: obchodná spoločnosť HEJDUK SPORT, sro, IČO 27532321, so sídlom č. P. 306, 530 02 Čeperka, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 24500 (ďalej len "HEJDUK SPORT, sro ")

- osobnými údajmi: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej len "osobné údaje")

- subjektom údajov: fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, tj. Hlavne kupujúci, zákazník, člen Vernostného programu (ďalej len "subjekt údajov")

- všeobecným nariadením: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES

II. Účel, spôsob a doba spracovania osobných údajov

HEJDUK SPORT, s.r.o. zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro různé účely, a to:

1. Nákup tovaru:

HEJDUK SPORT, s.r.o. spracováva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a spracovanie osobných údajov je tak nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov.

HEJDUK SPORT, s.r.o. získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby pri uzatváraní zmluvy na nákup tovaru, pri registrácii používateľského účtu subjektu údajov, alebo z verejne dostupných zdrojov.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu platnosti používateľského konta subjektu údajov. Potom budú osobné údaje v potrebnom rozsahu archivované po dobu 3 rokov, prípadne po dobu, ktorú určí platný právny predpis. Potom budú zlikvidované.

2. Vernostný program:

HEJDUK SPORT, s.r.o. spracováva osobné údaje za účelom evidencie členstva subjektu údajov vo vernostnom programe a spracovanie osobných údajov je tak nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov.

Požadované osobné údaje sú v HEJDUK SPORT, s.r.o. evidované z dôvodu zaistenia plnohodnotného využívanie všetkých práv a výhod spojených s členstvom vo vernostnom programe HEJDUK SPORT, s.r.o.

HEJDUK SPORT, s.r.o. získava osobné údaje priamo od subjektu údajov pri registrácii subjektu údajov do vernostného programu, alebo z verejne dostupných zdrojov.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania členstva subjektu údajov vo vernostnom programe. Potom budú osobné údaje v potrebnom rozsahu archivované po dobu 3 rokov, prípadne po dobu, ktorú určí platný právny predpis. Potom budú zlikvidované.

3. Marketingová komunikácia

V prípade, že subjekt údajov udelí HEJDUK SPORT, s.r.o. súhlas s využívaním osobných údajov pre účely marketingovej komunikácie, súhlasí so zasielaním informácií a obchodných oznámení a ďalších marketingových oznámení súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom HEJDUK SPORT, s.r.o. a špeciálnych ponúk vo forme newslettra zo strany HEJDUK SPORT, s.r.o.

HEJDUK SPORT, s.r.o. získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby pri uzatváraní zmluvy na nákup tovaru, pri registrácii používateľského účtu subjektu údajov, pri registrácii subjektu údajov do Vernostného programu alebo z verejne dostupných zdrojov.
Súhlas udelený za účelom marketingovej komunikácie je dobrovoľný a možno ho kedykoľvek odvolať. Súhlas možno odvolať:

- Poštou: HEJDUK SPORT, s.r.o., č. P. 306, 530 02 Čeperka

- E-mailom: info@hejduksport.cz

Súhlas, pokiaľ nebol odvolaný, je platný po dobu trvania zmluvného vzťahu s HEJDUK SPORT, s.r.o., počas platnosti používateľského konta subjektu údajov alebo počas členstva vo vernostnom programe HEJDUK SPORT, s.r.o. Po skončení platnosti súhlasu budú osobné údaje v potrebnom rozsahu archivované po dobu 3 rokov, prípadne po dobu, ktorú určí platný právny predpis. Potom budú zlikvidované.

4. Cookies

Při používání internetových stránek HEJDUK SPORT, s.r.o. může docházet ke zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies. K ukládáním tzv. cookies na počítač či jiné zařízení musí subjekt údajů udělit souhlas.

III. Práva dotknutej osoby

1. Dotknutá osoba má právo na to byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov, najmä má právo na informácie o účele spracovania, totožnosti prevádzkovateľa, o jeho oprávnených záujmoch, o príjemcoch osobných údajov.

2. Dotknutá osoba má ďalej právo na prístup k osobným údajom, tj. Právo získať od prevádzkovateľa informáciu (potvrdenie), či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracovávané a ak sú spracovávané, má právo tieto osobné údaje získať a zároveň má právo získať nasledujúce informácie : účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov, právo namietať, právo podať sťažnosť u dozorného úradu - úradu pre ochranu osobných údajov, všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie.

3. Dotknutá osoba má ďalej právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, teda môže upozorniť prevádzkovateľa údajov na to, že spracováva nepresné údaje a požiadať ho o opravu svojich osobných údajov. V takom prípade je povinnosťou správcu zaoberať sa jeho žiadostí.

4. Dotknutá osoba má ďalej právo na vymazanie, tj. Správca je povinný zlikvidovať jeho osobné údaje, ak je splnená aspoň jedna podmienka:- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,- v prípade, že subjekt údajov súhlas odvolá a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie,- v prípade, že subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie,- osobné údaje boli spracované nezákonne,- osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti.

5. Subjekt údajov má ďalej právo na prenosnosť údajov, tj. Možnosť získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré správcovi poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho, aby tomu pôvodnej správca bránil.

6. Dotknutá osoba má ďalej právo namietať proti spracovaniu osobných údajov. Ak subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracované.

7. Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť u HEJDUK SPORT, s.r.o. .:

- Poštou: HEJDUK SPORT, s.r.o., č. P. 306, 530 02 Čeperka

- E-mailom: info@hejduksport.cz

8. Dotknutá osoba má ďalej právo podať sťažnosť na údajné porušenie všeobecného nariadenia u dozorného úradu - Úradu pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Subjekt údajov berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (napr. Pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu, pri registrácii do Vernostného programu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať HEJDUK SPORT, sro o zmene vo svojich osobných údajoch.

2. Spracovaním osobných údajov pre účely marketingovej komunikácie poveril HEJDUK SPORT, s.r.o. spracovateľa spoločnosť COFIS CZ, s.r.o., IČO 27530175, so sídlom Vo Stromovke 644/9, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, zaps. v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 24336.

3. Spracovateľom osobných údajov z dôvodu spracovania účtovníctva HEJDUK SPORT, s.r.o., je externý účtovník.

4. Okrem spracovateľa, zamestnancov HEJDUK SPORT, s.r.o. a osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje HEJDUK SPORT, s.r.o. bez predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby odovzdávané tretím osobám.

5. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás.
ask expert
Spýtajte sa experta na hokej
Sme online Po-Pia: 08:00 - 16:00
Václav Novák
Produktový špecialista
Kontaktujte nás